پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


تربیت مربی مدیریت گلخانه


لیست دروس

کد درس : 835753

هفته اول: - آشنایی با سیاست ها و قوانین و مقررات گلخانه های کشور - سازه ، پوشش و مبانی محاسبات / مدیریت سیستم های گرمایش و سرمایش - تجهیزات و سیستم ها )تاسیسات( و مبانی محاسبات فنی گلخانه - مدیریت کنترل اقلیم گلخانه - تناسب کشت محصوالت و الزامات سازه

هفته دوم: - فیزیولوژی گیاه محصوالت گلخانه ای، - شناخت ارقام محصوالت گلخانه ای زینتی و سبزی ها ، - بسترهای کاشت خاکی و هیدروپونیک، تهیه نشاء، مدیریت داشت محصول


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ تربیت مربی مدیریت گلخانه ۸۳۵۷۵۳ Jeannette Duma
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ پنج‌شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ تربیت مربی مدیریت گلخانه ۸۳۵۷۵۳ Jeannette Duma

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندارد سازمان مرکزی

زمان برگزاری

۰۱ شهریور ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

50 نفر / 50 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / مرکز آموزش کشاورزی امام خمینی (ره) واقع در کرج، گلخانه های پایلوت سبزی و گیاهان زینتی ورامین و کرج و آمستردام هلند

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 500000000 ریال