پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی


لیست دروس

کد درس : 847396

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ سه‌شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ سید احمد موالی زاده
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ سید احمد موالی زاده
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ سه‌شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ سید احمد موالی زاده
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ سید احمد موالی زاده
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ سید احمد موالی زاده
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ سید احمد موالی زاده
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ سه‌شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ سید احمد موالی زاده
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ سه‌شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ سید احمد موالی زاده

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

 

زمان برگزاری

۲۵ اردیبهشت ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

24 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 25 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2071000 ریال