استعلام کارت مهارت


در این بخش می توانید با وارد کردن اطلاعات زیر وضعیت آموزشی فرد مورد نظر خود را جستجو کرده
و کارت مهارت آن شامل گواهی دوره ها و آزمون های سپری شده اش را ملاحظه فرمایید.