پر بازدیدترین ها


آزمون های آینده


فصلنامه شماره 59 (بهار 97) نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شد

توضیحات


فهرست مطالب فصلنامه شماره 59 (بهار 97)

انتخابات، دمیدن یک نفس تازه در کالبد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی/ 2

مصوبات شورای مرکزی/ 4

اخبار سازمان مرکزی / 8

گزارش ویژه / 12

تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان/ 15

گزارش / 17

معرفی کتاب / 18

رویدادهای استانی / 19

قوانین و مقررات مصوب مرتبط با کشاورزی / 22

کشاورزی شهری را بیشتر بشناسیم  / 25

بیوتروریسم، تهدیدی جدی برای کشاورزی /28

تازه های کشاورزی / 30

اثرات غنی‌سازی دی اکسیدکربن بر روی صفات کیفی و مورفولوژیکی چند نوع گل زینتی در شرایط گلخانه‌ای / 34

مزایای حاصل از عمل آوری و نقش اکسترودینگ بر ترکیبات خوراک در تغذیه طیور/ 40

بررسی تاثیر انواع غلظت‌های اکسین  بر خصوصیات رشد زعفران / 44

تأثير پاک سازی مواد استخراجي چوب بر چسبندگي شفاف پوشه های رایج در صنعت مبلمان/ 48

نقش عنصر روی در تعدیل تنش شوری در گندم/ 54

کشاورزی و منابع طبیعی در رسانه ها و مطبوعات / 59

صفحه انگلیسی / 68

دانلود فایل