پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای


لیست دروس

کد درس : 855934

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ آتنا نوروزی

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

شرایط برگزاری دوره


دوره آموزشی اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای به مدت 30 ساعت در محل سازمان برگزار خواهد شد، لازم به ذکر است شرکت کنندگان یکروز بازدید از واحد پرورش قارچ خوراکی خواهند داشت.

زمان برگزاری

۰۶ آذر ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

30 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

6 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2616000 ریال