پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی


لیست دروس

برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ شنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دوشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ چهارشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ شنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ دوشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ چهارشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ شنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ دوشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ چهارشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ شنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ دوشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ چهارشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ آشنایی با نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی( Auto Cad دو بعدی) در کشاورزی ۸۶۴۷۹۴ مهدی شریفیان

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

زمان برگزاری

۲۸ مهر ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

48 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

19 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / کلاس آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2398000 ریال