پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) - مقدماتی


لیست دروس

کد درس : 833579

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ روزیتا زارع

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

زمان برگزاری

۲۴ اردیبهشت ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

28 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

11 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2725000 ریال