پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آشنایی با تجهیزات کارخانجات دام و طیور و نحوه فرآوری کردن خوراک جهت تولید پلت


لیست دروس

برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ آشنایی با تجهیزات کارخانجات دام و طیور و نحوه فرآوری کردن خوراک جهت تولید پلت ۶۴۶۳۵۵ علی اصغر کاردل
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ یکشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ آشنایی با تجهیزات کارخانجات دام و طیور و نحوه فرآوری کردن خوراک جهت تولید پلت ۶۴۶۳۵۵ علی اصغر کاردل
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ دوشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ آشنایی با تجهیزات کارخانجات دام و طیور و نحوه فرآوری کردن خوراک جهت تولید پلت ۶۴۶۳۵۵ علی اصغر کاردل
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ سه شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ آشنایی با تجهیزات کارخانجات دام و طیور و نحوه فرآوری کردن خوراک جهت تولید پلت ۶۴۶۳۵۵ علی اصغر کاردل
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ آشنایی با تجهیزات کارخانجات دام و طیور و نحوه فرآوری کردن خوراک جهت تولید پلت ۶۴۶۳۵۵ علی اصغر کاردل
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۳:۰۰ آشنایی با تجهیزات کارخانجات دام و طیور و نحوه فرآوری کردن خوراک جهت تولید پلت ۶۴۶۳۵۵ علی اصغر کاردل

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

زمان برگزاری

۰۷ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

30 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

9 نفر / 35 نفر

نحوه و محل برگزاری

وبینار / دوره مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 3200000 ریال