پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) - پیشرفته


لیست دروس

کد درس : 879475

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) ۸۷۹۴۷۵ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) ۸۷۹۴۷۵ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) ۸۷۹۴۷۵ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) ۸۷۹۴۷۵ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) ۸۷۹۴۷۵ روزیتا زارع
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (پیشرفته) ۸۷۹۴۷۵ روزیتا زارع

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

شرایط برگزاری دوره


توجه پیش نیاز شرکت در این دوره، گذارندن دوره gis مقدماتی می باشد.

زمان برگزاری

۲۴ مرداد ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

30 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

12 نفر / 15 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 3815000 ریال