پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون تهیه و نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری


توضیحات

۱-شیوه نامه بهره برداری از مراتع

۲-قانون حفاظت و بهره برداری منابع طبیعی

۳-اصول طرح های مرتعداری

۴-اصلاح وتوسعه مراتع

۵-مرتعداری

۶-اصول تهیه طرح های مرتعداری

زمان برگزاری

۲۸ خرداد ، ۱۳۹۹

مهلت ثبت نام

۲۶ خرداد ، ۱۳۹۹

هزینه

300000ريال