پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی


لیست دروس

کد درس : 894755

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ یکشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سه شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ دوشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ دوشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ چهارشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ یکشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۵:۰۰ روشهای مقابله با عوامل تخریب عرصه های جنگلی و مرتعی ۸۹۴۷۵۵ محمد جوادی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


.

زمان برگزاری

۰۵ تیر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

45 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

34 نفر / 35 نفر

نحوه و محل برگزاری

حضوری / رشت

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2500000 ریال