پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


تغذیه اصولی غلات با کاربرد کودهای ماکرو وریز مغذی ها


لیست دروس

کد درس : 833393

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ سه شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ تغذیه اصولی غلات با کاربرد کودهای ماکرو وریز مغذی ها ۸۳۳۳۹۳ علی چراتی آرایی
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ تغذیه اصولی غلات با کاربرد کودهای ماکرو وریز مغذی ها ۸۳۳۳۹۳ علی چراتی آرایی

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

زمان برگزاری

۰۱ شهریور ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

12 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

9 نفر / 25 نفر

نحوه و محل برگزاری

وبینار / دوره مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2500000 ریال