پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی


لیست دروس

کد درس : 873743

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ پنجشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ توانمند سازی مسئولین فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی ۸۷۳۷۴۳ محمد جوادی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


مختص متقاصیان ساکن استان گیلان

زمان برگزاری

۰۵ آذر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

47 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

44 نفر / 50 نفر

نحوه و محل برگزاری

حضوری / رشت

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2500000 ریال