پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه


لیست دروس

کد درس : 333794

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰ طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه ۳۳۳۷۹۴ احمد محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دوشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰ طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه ۳۳۳۷۹۴ احمد محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ چهارشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰ طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه ۳۳۳۷۹۴ احمد محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ پنجشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰ طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه ۳۳۳۷۹۴ احمد محمدی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


دوره فقط به صورت حضوری بوده و کارشناسانی که از استان های دیگر در این دوره شرکت می کنند هزینه خوابگاه به عهده خود شرکت کننده می باشد

زمان برگزاری

۰۴ تیر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

39 نفر / 45 نفر

نحوه و محل برگزاری

حضوری / سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم-معاونت آموزش وفنی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1000000 ریال