پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی (عمومی)


لیست دروس

کد درس : 857365

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ پنجشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ۸۵۷۳۶۵ محمد جوادی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

زمان برگزاری

۰۵ تیر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

45 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

69 نفر / 100 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان گیلان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2000000 ریال